Iskanje po strani
 
Danes je: 21.04.2014
 
     
  » E-portal
Iskanje po strani
Prva stran
Kontakt
Arhiv novic
Arhiv dogodkov
Forum
Prijava
Lokalne volitve
Občina
- predstavitev občine
- župan
- uprava
- občinski svet
- odbori
Katalog informacij javnega značaja
- občinski predpisi
- OBČINSKI OBRAZCI
- razpisi in objave
TURISTIČNE INFORMACIJE
Elementar
Proračun
EVROPSKA SREDSTVA
Prireditve
Občinsko glasilo
Ostale informacije
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KS Vojnik
KS Nova Cerkev
KS Frankolovo
Razvojni program
Družbene dejavnosti
Šolstvo in investicije
Podjetništvo in turizem
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Okolje, prostor ter komunala
Zanimive povezave
Društva
Lokacija
Pišite nam
 
 
 

P R E D P I S I

1. NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA  SPLOŠNIH PREDPISOV OBČINE VOJNIK

Zadnja verzija neuradnih prečiščenih besedil je na spodnji povezavi Kataloga IJZ - Lex Localis. (24. 2. 2012)

http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&NacinIskanja=0&Obcina=28b459d7-0c0d-43dd-82a1-34b88b40238b&VrstaDokumenta=NEURADNA_PRECISCENA_BESEDILA

doc Plakatna mesta za volitve za predsednika RS 11.11.2012 11/09/2012,13:19 

doc Plakatnamesta za referendum 25.3.2012 24/02/2012,13:15

doc Plakatna mesta za volitve poslancev 4. 12. 2011 24/10/2011,12:00

doc dodeljevanje_finančnih_sredstev_za_pospeševanje_zaposlovanjadoc dodeljevanje_pomoči_za_ohranjanje_in_razvoj_kmetijstva

doc dodeljevanje_proračunskih_sredstev_za_posp._razvoja_obrti_podj._in_turizma

doc določitev_pomožnih_objektov_za_katere_ni_potrebno_lokacijsko_dovoljenje

doc določitev_pomožnih_objektov_za_potrebe_občanov_in_njihovih_družin

doc določitev_volilnih_enot_člani_organov_ks

doc določitev_volilnih_enot_lokalne_volitve

doc gospodarske_javne_službe

doc imenovanje_občinske_volilne_komisije

doc izdaja_soglasja_k_ceni_socialno_varstvene_storitve_pomo_druini

doc javna_razgrnitev_in_javna_obravnava_oppn_za_obmoje_nova_cerkev_2

doc javna_razgrnitev_in_javna_obravnava_oppn_za_obmoje_za_frankolovo-verpete

doc javni_red_in_mirdoc kategorizacija_občinskih_cest

doc komunalni_prispevek

doc lokacijski_načrt_Nova_Cerkev

doc lokacijski_načrt_za_območje_nove_stanovanjske_soseske_v_vojniku_-_cona_7a

doc lokacijski_načrt_za_obrtno-poslovno_cono_Arclin 

doc lokacijski_načrt_za_posl._stanovanjski_kompleks_v_vojnikudoc lokalni_turistični_vodniki

doc nadomestilo_za_uporabo_stavbnega_zemljišča

doc način_in_pogoji_izvajanja_gosp._javne_službe_urejanja_pokopališč

doc način_izvajanja_gosp._javne_službe_in_podelitvi_koncesije_za_graditev_in_upravljanje_omrežja_za_distribucijo_zemelj.plina

 doc občinske_ceste

doc občinski_lokacijski_načrt_Vojnik_Gmajna

doc občinski_podrobni_prostorski_načrt_Frankolovo-Verpete

doc oblika_in_način_uporabe_simbolov_ter_pečatov

doc območja_naselij_Trnovlje_pri_Socki_in_Lipa_pri_Frankolovem_-_sprememba1

doc organizacija_in_delovno_področje_obč._uprave

doc oskrba_s_pitno_vodo

doc plače_občinskih_funkcionarjev

doc podeljevanje_priznanj

doc poraba_sredstev_proračunske_rezerve_in_namenskih_sredstev

doc poslovnik_nadzornega_odbora

doc poslovnik_občinskega_sveta

doc postavljanje_reklamnih_objektov_in_nameščanju_neprometnih_znakov_v_obini_vojnik

doc pridobitev_pravice_do_uporabe_plakatnih_mest

doc prostorski_ureditveni_pogoji_za_kmetijski_prostor

doc ravnanje_z_odpadki

doc razglasitev_kulturnega_spomenika_Bezenškovo_Bukovje

doc razglasitev_kulturnega_spomenika_Verpete

doc razglasitev_za_kulturni_spomenik_stavb_v_vasi_Polže

doc sofinanciranje_programov_na_področju_turizmadoc taksa_na_onesnaževanje_vode

doc štipendiranje_študentov

doc turistična_taksa

doc ustanovitev_in_izdajanje_javnega_glasila

doc ustanovitev_javnega_vzgojno-varstvenega_zavoda 

 doc ustanovitev_javnih_vzgojno-izobraževalnih_zavodov

doc ustanovitev_novega_naselja_Dedni_Vrh_pri_Vojniku

doc varovanje_vitanjskih_vodnih_virov

doc vračanje_vlaganj_upravičencem_v_javno_telekom._omreje

doc vrednotenje_ljubiteljskih_kulturnih_dejavnosti

doc vrednotenje_programov_org._in_društev_na_podroju_soc.-human._dejavnosti

 

 doc  plakatna mesta za zakonodajni referendum (6.6.2010) 10/05/2010,14:56   

doc Plakatna mesta za volitve v evropski parlament  (objava 06/04/2009,07:57)

doc plakatna mesta - volitve v državni zbor 22/07/2008,12:33

 

 doc javna razgrnitev oppn Verpete 1 01/07/2008,14:21

doc javno naznanilo oppn Verpete 1 01/07/2008,14:22

______________________________________________________________________________

doc sklep oppn Čepin - ETT lighting

SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ČEPIN - ETT lighting, Uradni list RS 82/2008 

doc javna razgrnitev oppn Nova Cerkev 2

doc javno naznanilo oppn Nova Cerkev 2

 

1. OBČINSKA UREDITEV

doc pogoji za uporabo plakatnih mest - referendum (pokrajine) 22.6.2008 27/05/2008,16:16

doc Pogoji za uporabo plakatnih mest - volitve predsednika 2007 21/08/2007,13:35

ODLOK O CESTAH.doc ODLOK O CESTAH.doc  

O D L O K o podeljevanju priznanj Občine Vojnik, Uradni list RS 17/1996

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik, Uradni list RS 63/2000

O D L O K o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), Uradni list RS 66/2009

O D L O K  o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik, Uradni list RS 58/2009

O D L O K o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik, Uradni list RS 26/1996

O D L O K o spremembah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik, Uradni list RS 98/1999 

O D L O K o spremembah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik, Uradni list RS 131/2003 

O D L O K o občinskem prazniku Občine Vojnik, Uradni list RS 26/1996

O D L O K  o občinskem nadzoru v Občini Vojnik, Uradni list RS 2/1997  

P R A V I L N I K o obrazcu službene izkaznice za opravljanje občinskega nadzora, Uradni list RS 2/1997  

POSLOVNIK Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Vojnik, Uradni list RS 61/1997 

O D L O K o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 63/1998

O D L O K o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 66/2002

STATUT Občine Vojnik, Uradni list RS 59/2006

POPRAVEK STATUTA Občine Vojnik, Uradni list RS 67/2006 

POSLOVNIK Občinskega sveta občine Vojnik, Uradni list RS 23/1999

O D L O K o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vojnik, Uradni list RS 23/1999

PRAVILNIK o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov ter povračilo stroškov, Uradni list RS 20/2007 

P R A V I L N I K o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov, Uradni list RS 125/2007 

PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih in krajevnih organov ter povračilih stroškov, Uradni list RS 118/2008   

S K L E P o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vojnik, Uradni list RS 73/2009

O D L O K o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, Uradni list RS 112/2009

S K L E P o imenovanju članov komisije za oceno izvrševanja nalog medobčinskega redarstva in uporabe prisilnih sredstev občinskih redarjev, Uradni list RS 83/2009

S K L E P o imenovanju članov komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskih redarjev, Uradni list RS 13/2010 

ODLOK o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik, Uradni list RS 64/2008 

RAZPIS  rednih  volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 88/2006

POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Vojnik za lokalne volitve 2006 - redne volitve v občinski svet, redne volitve župana in redne volitve v svete KS, Uradni list RS 89/2006 

POPRAVEK pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Vojnik za lokalne volitve 2006, Uradni list RS 91/2006 

O D L O K o določitvi in imenovanju ulice na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 82/2009

O D L O K o krajevnih skupnostih, Uradni list RS 48/1995     

POSLOVNIK nadzornega odbora Občine Vojnik, Uradni list RS 33/2007                

ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH, Uradni list RS 59/2006


2. JAVNE FINANCE

doc ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Vojnik za leto 2008

doc ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2007

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 1995, Uradni list RS 48/1995

O D L O K o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1995, Uradni list RS 4/1996

O D L O K o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 1995, Uradni list RS 19/1996 

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 1996, Uradni list RS 26/1996 

O D L O K o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1996, Uradni list RS 78/1996

O D L O K o zaključnem računu Občine Vojnik za leto 1996, Uradni list RS 22/1997

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 1997, Uradni list RS 31/1997 

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 1997, Uradni list RS 25/1998 

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 1998, Uradni list RS 38/1998 

O D L O K o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1998, Uradni list RS 92/1998 

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 1998, Uradni list RS 44/1999 

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 1999, Uradni list RS 44/1999 

O D L O K o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1999, Uradni list RS 109/1999

O D L O K o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 1999, Uradni list RS 31/2000 

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 2000, Uradni list RS 109/1999

O D L O K o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2000, Uradni list RS 113/2000 

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2000, Uradni list RS 27/2001 

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 2001, Uradni list RS 21/2001 

O D L O K o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2001, Uradni list RS 108/2001 

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2001, Uradni list RS 30/2002 

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, Uradni list RS 108/2001 

O D L O K o spremembi odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, Uradni list RS 30/2002 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, Uradni list RS 66/2002

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, Uradni list RS 119/2002 

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2002, Uradni list RS 33/2003 

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 2003, Uradni list RS 33/2003 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2003, Uradni list RS 131/2003 

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2003, Uradni list RS 51/2004 

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 2004, Uradni list RS 13/2004 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2004, Uradni list RS 104/2004 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2004, Uradni list RS 142/2004 

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2004, Uradni list RS 38/2005 

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 2005, Uradni list RS 18/2005 

POPRAVEK ODLOKA o proračunu Občine Vojnik za leto 2005,  Uradni list RS 27/2005 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2005, Uradni list RS 119/2005 

O D L O K o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2005, Uradni list RS 39/2006 

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 2006, Uradni list RS 119/2005 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006, Uradni list RS 88/2006 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odlokah o proračunu Občine Vojnik za leto 2006, Uradni list RS 129/2006 

ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2006, Uradni list RS 14/2008 

ODLOK o proračunu Občine Vojnik za leto 2007, Uradni list RS 20/2007 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007, Uradni list RS 57/2007 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007, Uradni list RS 95/2007 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007, Uradni list RS 121/2007

ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2007, Uradni list RS 34/2008

ODLOK o proračunu Občine Vojnik za leto 2008, Uradni list RS 121/2007

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2008, Uradni list RS 62/2008 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2008, Uradni list RS 95/2008   

ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine vojnik za leto 2008, Uradni list RS 28/2009

ODLOK o proračunu Občine Vojnik za leto 2009, Uradni list RS 126/2008

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2009, Uradni list RS 79/2009

ODLOK o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009, Uradni list RS 58/2009

O D L O K o proračunu Občine Vojnik za leto 2010, Uradni list RS 105/2009

S K L E P o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik, Uradni list RS 58/2009

O D L O K o komunalnih taksah v Občini Vojnik, Uradni list RS 70/1996     

ODLOK o turistični taksi v Občini Vojnik, Uradni list RS 117/2008   

O D L O K o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na onesnaževanje vode, Uradni list RS 10/2010  

O D L O K o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Uradni list RS 123/2000 

POPRAVEK ODLOKA o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik, Uradni list RS 29/2001

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Uradni list RS 131/2003 

SKLEP o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, Uradni list RS 138/2006

S K L E P o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik za leto 2008, Uradni list RS 125/2007  

SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik za leto 2009, Uradni list RS 120/2008   

U G O T O V I T V E N I  S K L E P o prenehanju odloka o prispevku na obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki, Uradni list RS 8/2001 

SKLEP o ukinitvi Sklepa o določitvi prispevka investitorjev za zagotovitev komunalne odkrbe s pitno vodo, odvoda in čiščenja odpadnih voda ter energetske oskrbe na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 87/2006 

P R A V I L N I K o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik, Uradni list RS 97/2002

SKLEP o začasnem financiranju Občine Vojnik v obdobju januar - marec 2007, Uradni list RS 138/2006  

S K L E P o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, Uradni list RS 58/2009

S K L E P o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji, Uradni list RS 94/2009

SKLEP o financiranju političnih strank v Občini Vojnik, Uradni list RS 29/2007

PRAVILNIK o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občlini Vojnik za programsko obdobje 2007-2013, Uradni list RS 57/2007   

SKLEP o cenah najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Vojnik, Uradni list RS 40/2009 

SKLEP o cenah pogrebnih pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Vojnik, Uradni list RS 32/2009

PRAVILNIK o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Uradni list RS 72/2007   

ODLOK o porabi sredstev proračunske rezerve in namenskih sredstev, Uradni list RS 95/2008


3. GOSPODARSKA UREDITEV

SKLEP o ukinitvi javnega dobra, Uradni list RS 138/2006 

SKLEP o ukinitvi javnega dobra, Uradni list RS 1/2007 

SKLEP o ukinitvi javnega dobra, Uradni list RS 112/2007


4. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

doc ODLOK o spremembah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Vojnik in koncesijski akt

doc ODLOK o spremembah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Vojnik in koncesijski akt

O D L O K o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt, Uradni list RS 62/2004

ODLOK o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt, Uradni list RS 87/2006   

ODLOK o spremembah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt, Uradni list RS 27/2008

ODLOK o spremembah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt, Uradni list RS 33/2008

O D L O K o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Vojnik
, Uradni list RS 82/2009

O D L O K o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik, Uradni list RS 58/1999 

S K L E P o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Vojnik«, Uradni list RS 106/2009

 O D L O K o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 38/2003

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 90/2004 

O D L O K o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 56/2000 

PRAVILNIK o javnih prometnih površinah in cestah v Občini Vojnik, Uradni list RS 43/1996 

POPRAVEK PRAVILNIKA o javnih prometnih površinah in cestah v Občini Vojnik, Uradni list RS 61/1997

P R A V I L N I K o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik, Uradni list RS 17/2004 

PRAVILNIK o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o sofinancirnaju programov na področju turizma v Občini Vojnik, Uradni list RS 33/2007

P R A V I L N I K o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Vojnik, Uradni list RS 97/2002 

P R A V I L N I K o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik, Uradni list RS 80/2002

P R A V I L N I K o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik, Uradni list RS 61/2004

PRAVILNIK o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik, Uradni list RS 33/2007  

P R A V I L N I K o sofinanciranju programov za ohranjanje razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Vojnik, Uradni list RS 62/2004

PRAVILNIK o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Vojnik, Uradni list RS 40/2006 

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Vojnik, Uradni list RS 56/2000   

ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v Občini vojnik, Uradni list RS 61/2007 

ODLOK o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem, Uradni list RS 61/2007 


5. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST


6. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

doc ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik

doc O D L O K o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik

O D L O K o spremembah organiziranosti Vzgojno-varstvenega zavoda Tončke Čečeve, Uradni list RS 9/1996

ODLOK o spremembah organiziranosti Vzgojno-varstvenega zavoda Tončke Čečeve, Uradni list RS 1/1997 

O D L O K o ustanovitvi javnih Vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, Uradni list RS 75/1996 

POPRAVEK ODLOKA o ustanovitvi javnih Vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, Uradni list RS 18/1998 

O D L O K o spremembi odloka o ustanovitvi javnih Vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, Uradni list RS 61/1998 

O D L O K o spremembah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, Uradni list RS 98/1999 

ODLOK o o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih Vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, Uradni list RS 27/2008  

O D L O K o spremembah organiziranosti javnih Vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, Uradni list RS 87/1999    

O D L O K o ustanovitvi javnega Vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik, Uradni list RS 75/1996

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik, Uradni list RS 98/1999 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik, Uradni list RS 36/2000 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik, Uradni list RS 20/2007 

O D L O K o spremembah organiziranosti javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik, Uradni list RS 67/1999

O D L O K o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 78/2002 

O D L O K o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 131/2003 

O D L O K o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 131/2003

O D L O K o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 90/2004 

O D L O K o razglasitvi za kulturni spomenik stavb v vasi Polže, Občina Vojnik, Uradni list RS 48/1995 

P R A V I L N I K za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik, Uradni list RS 51/2004 

D O P O L N I T E V  P R A V I L N I K A za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik, Uradni list RS 74/2005 

P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik, Uradni list RS 39/2006 

P R A V I L N I K o štipendiranju študentov v Občini Vojnik, Uradni list RS 56/2000   

P R A V I L N I K o sofinanciranju športa v Občini Vojnik, Uradni list RS 51/2004 

P R A V I L N I K za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, Uradni list RS 142/2004

P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, Uradni list RS 39/2006   

PRAVILNIK o uporabi osnovnošolskih telovadnic za izvajanje letnega programa športa v Občini Vojnik, Uradni list RS 62/2008 

Letni program športa Občine Vojnik za leto 2009, Uradni list RS 19/2009

L E T N I   P R O G R A M športa Občine Vojnik za leto 2010, Uradni list RS 15/2010

PRAVILNIK o sprejemu otrok v vrtec, Uradni list RS 27/2009 


7. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

doc ODLOK o občinskem lokacijskem načrtu Vojniška gmajna

ODLOK o občinskem lokacijskem načrtu Vojniška gmajna, Uradni list RS 64/2008

PROGRAM PRIPRAVE za Občinski lokacijski načrt Vojniška gmajna, Uradni list RS 88/2006   

doc O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Konjsko

ODLOK o zazidalnem načrtu Konjsko, Uradni list RS 108/2001

ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Konjsko, Uradni list RS 16/2004 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Konjsko, Uradni list RS 64/2008

O D L O K o zazidalnem načrtu Vojnik – cona 7, Uradni list RS 48/2003 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta dela stanovanjske cone 10 b Vojnik, Uradni list RS 53/1995

SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 10a, Uradni list 71/2007   

O D L O K o ustanovitvi novega naselja Dedni Vrh pri Vojniku, Uradni list RS 84/1999

O D L O K o lokacijskem načrtu za poslovno stanovanjski kompleks v Vojniku, Uradni list RS 68/2005 

Obvezna razlaga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno stanovanjski kompleks v Vojniku, Uradni list RS 40/2009

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo, Uradni list RS 84/1999 

POPRAVEK ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo (Vojnik), Uradni list RS 90/1999

Obvezna razlaga Odloka o ZN stanovanjska soseska Vojnik, Uradni list RS 10/2010

O D L O K o zazidalnem načrtu Frankolovo – Trgovski center in pošta, Uradni list RS 99/2001 

O D L O K o lokacijskem načrtu za območje nove stanovanjske soseske v Vojniku – Cona 7A, Uradni list RS 77/2005

SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 10a, Uradni list RS 71/2007

SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 7a, Uradni list RS 10/2008 

SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi Osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta - spremembe in doplnitve LN za območje nove stanovanjske soseske Vojnik cona 7a, Uradni list RS 30/2009 

O D L O K o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve LN za območje nove stanovanjske soseske Vojnik cona 7a, Uradni list RS 81/2009 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske Vojnik – kare 8, 9, Uradni list RS 53/1995

O D L O K o spremembi in dopolnitvi ZN VOJNIK-CONA 8 in 9, Uradni list RS 17/2001

SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9, Uradni list RS 71/2007  

O D L O K o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik kare 8 in 9, Uradni list RS 25/1998        

O D L O K o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik cona 8 in 9, Uradni list RS 22/2000  

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9, Uradni list RS 109/2005 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9, Uradni list RS 51/2008

SKLEP o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9, Uradni list RS 108/2007         

SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9, Uradni list RS 17/2009  

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik, Uradni list RS 69/2000

POPRAVEK ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik, Uradni list RS 77/2000  

S K L E P o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik, Uradni list RS 72/2000

S K L E P o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik, Uradni list RS 56/2000

PREKLIC SKLEPA o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka PUP za območje bolnice Vojnik, Uradni list RS 65/2000    

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za kmetijski prostor Občine Vojnik, Uradni list RS 108/2001 

O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Vojnik, Uradni list RS 89/2004 

O D L O K o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za območje bolnice Vojnik, Uradni list RS 105/2000 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik in za območje Občine Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna dopolnjen v letu 1999, Uradni list RS 99/1999

O D L O K o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1998 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1998 za območje Občine Vojnik, Uradni list RS 25/1998   

O D L O K o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004, Uradni list RS 79/2004 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004, Uradni list RS 52/2005 

SKLEP ODLOKA o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje, Uradni list RS 74/2005  

O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Frankolovo, Uradni list RS 59/2006 

SKLEP o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Nova Cerkev 2, Uradni list RS 51/2007   

SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Nova Cerkev 3, Uradni list RS 38/2009

O D L O K o lokacijskem načrtu Nova Cerkev, Uradni list RS 77/2005    

SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi Osnutka Občinskega podrobnega načrta za območje "stanovanjska soseska Arclin" v Arclinu , Uradni list RS 40/2009

SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Arclin, Uradni list RS 56/2007 

SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Arclin, Uradni list RS 63/2007

SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Arclin, Uradni list RS 94/2008 

O D L O K o zazidalnem načrtu za poslovni center Arclin, Uradni list RS 42/2000

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za poslovni center Arclin, Uradni list RS 118/2008

ODLOK o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin, Uradni list 106/2006 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno - poslovno cono Arclin, Uradni list RS 9/2007

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno - poslovno cono Arclin, Uradni list RS 115/2007 

SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin, Uradni list RS 54/2007   

S K L E P o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za poslovni center Arclin, Uradni list RS 125/2007   

SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega načrta Frankolovo - Verpete, Uradni list RS 86/2007 

ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Frankolovo - Verpete, Uradni list RS 126/2008 

O D L O K o pokopališkem redu, Uradni list RS 17/1996 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   O D L O K A o pokopališkem redu, Uradni list RS 74/2001 

O D L O K o zazidalnem načrtu Socka, Uradni list RS 60/2004 

O D L O K o lokacijskem načrtu Socka I., Uradni list RS 18/2005

O D L O K o zazidalnem načrtu Višnja vas, Uradni list RS 123/2000   

O D L O K o zazidalnem načrtu Uršt I., Uradni list RS 106/2003 

O D L O K o lokacijskem načrtu Uršt II., Uradni list RS 41/2005   

O D L O K o spremembi območij naselij Trnovlje pri Socki in Lipa pri Frankolovem, Uradni list RS 84/1999   

O D L O K o zazidalnem načrtu za novogradnjo Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna, Uradni list RS 67/1998

O D L O K o določitvi pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, Uradni list RS 80/1998

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna, Uradni list RS 75/1996 

ODLOK o spremembah in dopolonitvah odloka o zazidalnem načrtu Dobrna, Uradni list RS 57/2004 

O D L O K o uvedbi agromelioracijskega postopka v delu katastrske občine Loka, Uradni list RS 39/1995

SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Loka, Uradni list RS 93/2007 

SKLEP o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Loka, Uradni list RS 3/2009 

O D L O K o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, Uradni list RS 72/1995

O D L O K o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za skupno območje Dobrna, Uradni list RS 75/1996

O D L O K o postavljanju reklamnih objektov in nameščanju neprometnih znakov v Občini Vojnik, Uradni list RS 75/1996

SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi, Uradni list RS 46/2008 

SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi, Uradni list RS 64/2008 

O D L O K o občinskih cestah v Občini Vojnik, Uradni list RS 3/2000 

O D L O K o komunalnem prispevku v Občini Vojnik, Uradni list RS 79/2001 

O D L O K o predkupni pravici Občine Vojnik, Uradni list RS 38/2005 

O D L O K o javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik, Uradni list RS 2/2002 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik, Uradni list RS 18/2005

ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik, Uradni list RS 72/2007  

O D L O K o javnem redu in miru v Občini Vojnik, Uradni list RS 3/2002 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Vojnik, Uradni list RS 18/2005

ODLOK o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 9/1996 

 O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 56/2000 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki v Občini Vojnik, Uradni list RS 9/2001  

O D L O K o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 106/2009

O D L O K o ustanovitvi Komunale Vojnik, javnega podjetja za urejevanje in vzdrževanje javnih naprav in javne infrastrukture, Uradni list RS 86/2003 

O D L O K o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, Uradni list RS 41/1996

ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čisščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, Uradni list RS 37/1997 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, Uradni list RS 40/1997 

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, Uradni list RS 61/1998 

O D L O K o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 55/2001

O D L O K o varovanju vitanjskih vodnih virov, Uradni list RS 56/2000 


8. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

SKLEP o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Vojnik, Uradni list RS 138/2006

SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vojnik, Uradni list RS 33/2008 

PRORAČUN ZA LETO 2003
ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2003

PRORAČUN ZA LETO 2004
1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2004
2. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2004
ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2004

PRORAČUN ZA LETO 2005
REALIZACIJA PRORAČUNA ZA LETO 2005 V PRVEM POLLETJU

REBALANS PRORAČUNA 2005.doc

ZAKLJUČNI RAČUN 2005

PRORAČUN ZA LETO 2006 

SPREJETI STATUT2006.doc SPREJETI STATUT2006.doc

Popravek statuta.doc Popravek statuta.doc

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 


 

 

1.Občinska ureditev

 

1. lokalna samouprava
 • Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vojnik, Uradni list RS 17/96,
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik, Uradni list RS 63/00,
 • Odlok o načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik, Uradni list RS 26/96,
 • 0dlok o spremembah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik, Uradni list RS 98/99,
 • 0dlok o občinskem prazniku Občine Vojnik, Uradni list RS 26/96,
 • Odlok o Občinskem nadzoru v Občini Vojnik, Uradni list RS 2/97,
 • Pravilnik o obrazcu službene izkaznice za opravljanje občinskega nadzora, Uradni list RS 2/97,
 • Poslovnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Vojnik, Uradni list RS 61/97,
 • Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 63/98,
 • Statut Občine Vojnik, Uradni list RS 82/98,
 • Poslovnik Občinskega sveta občine Vojnik, Uradni list RS 23/99,
 • Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vojnik, Uradni list RS 23/99,
 • Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilnih stroških, Uradni list RS 23/99,
 • Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, 2/0,
 • Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Vojnik, Uradni list RS 44/99,
 • Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med občinama Vojnik in Dobrna, Uradni list RS 36/00,
 • Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik,Uradni list RS 76/ 02
 • Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vojnik, Uradni list, RS 68/02 (prosim če , napiše dopolnitev pod enajsto alinejo)
 • Odlok o spremembah odloka o obliki in načinu uporabe ter pečatov Občine Vojnik , Uradni list RS 131/03 (prosim, če napišete pod tretjo alinejo).
 • Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Vojnik, Uradni list RS 58/03(prosim, če dopolnite pod petnajsto alinejo)
 • Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave, Uradni list RS št. 59/02
 • 2. Organi in službe občine

 • Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik, Uradni list RS 1/98,
 • 3. Obramba in zaščita

  4. Denacionalizacija in lastninjenje

  2. Javne finance

   

  1. Davki, pristojbine, prispevki, takse
 • Odlok o komunalnih taksah v Občini Vojnik, Uradni list RS 70/96,
 • Odlok o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, Uradni list RS 41/96
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, Uradni list RS 61/98
 • Odlok o taksi na onesnaževanje vode, Uradni list RS 53/98,
 • Odlok o turistični taksi v Občini Vojnik, Uradni list RS 80/98,
 • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Uradni list RS 123/00,
 • Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, Uradni list RS 123/00.
 • 2. Proračun

 • Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2001, Uradni list RS 21/01.
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2000, Uradni list RS 27/01.
 • Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna Občine Vojnik, Uradni list RS 27/01.
 • Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Vojnik za leto 2001, Uradni list RS 108/01.
 • Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, Uradni list RS 108/01.
 • Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, Uradni list RS št. 30/02.
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2001, Uradni list RS št. 30/02.
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, Uradni list RS 66/02
 • Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vojnik za leto 2003, Uradni list RS 119/02
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, Uradni list RS 119/02
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2002 Uradni list RS 33/03
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2003, Uradni list RS 131/03
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2003, Uradni list RS 51/04
 • 3. Blagovne rezerve

  3. Gospodarskopravna ureditev

   

  1. Gospodarski subjekti

  4. Gospodarske dejavnosti

   

  1. Kmetijstvo in gozdarstvo

  2. Promet in zveze

 • Pravilnik o javnih prometnih površinah in cestah Občine Vojnik, Uradni list RS 43/96,
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik, Uradni list RS 58/99,
 • Odlok o občinskih cestah v Občini Vojnik, Uradni list RS 3/00,
 • Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 56/00,
 • 3. Gostinstvo in turizem

 • Pravilnik o o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Vojnik
 • Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 38/03
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Vojnik Uradni list RS 90/04
 • Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik, Uradni list RS 17/04
 • Pravilnik o sofinaciranju programov s področja turizma v v Občini Vojnik_-_dopolnitev 2007
 • 4. Malo gospodarstvo in obrt

 • Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik, Uradni list RS 61/04
 • Pravilnik_gospodarstvo_-_dopolnitev 2007
 • 5. Trgovina

  5. Tehnični predpisi in kakovost

   

  1. Merila in merske enote

  6.Negospodarske dejavnosti

   

  1. Vzgoja, izobraževanje in šport
 • Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, Uradni list RS75/96, (osnovni šoli)
 • 0dlok o spremembi odloka o ustanovitvi javno vzgojno - izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, Uradni list RS 61/98, (osnovni šoli)
 • 0dlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, Uradni list RS 98/99, (osnovni šoli)
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Vojnik, Uradni list RS 75/96, (vrtec Mavrica Vojnik)
 • 0dlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Vojnik, Uradni list RS 98/99, (vrtec Mavrica Vojnik)
 • Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Vojnik, Uradni list RS 24/99, popravek sklepa, Uradni list RS 24/01,
 • 0dlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda Vojnik, Uradni list RS 36/00, (vrtec MavricaVojnik),
 • Pravilnik o štipendiranju študentov v Občini Vojnik, Uradni list RS 56/00,
 • Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje, Uradni list RS 13/02
 • Sklep o določitvi ekonomskih cen za naslednje programe predšolske vzgoje, Uradni list RS 30/02
 • Pravilnik o sofinanciranju športa Občine Vojnik,Uradni list RS 51/04
 • Pravilnik o financiranju športa v Občini Vojnik,Uradni list RS 58/03
 • 2. Kultura in umetnost

 • Odlok o razglasitvi za kulturni spomenik stavb v vasi Polže, Občina Vojnik, Uradni list RS 48/95,
 • Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture, Uradni list RS 2/97,
 • Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik, Uradni list RS 51/04
 • Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju občine Vojnik, Uradni list RS št. 131/03
 • Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 90/04
 • 3. Javno obveščanje

 • Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik, Uradni list RS 9/96,
 • Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik , Uradni list RS 80/02
 • Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik, Uradni list RS 38/03
 • 7. Urejanje prostora in varstvo okolja

   

  1. Urejanje prostora
 • Odlok o pokopališkem redu, Uradni list RS 17/96,
 • Spremembe in dopolnitve odloka o pokopališkem redu, Uradni list RS 74/01.
 • Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt, Uradni list RS 62/96,
 • Odlok o postavljanju reklamnih objektov in nameščanju neprometnih znakov v Občini Vojnik, Uradni list RS 75/96,
 • Odlok o ustanovitvi novega naselja Dedni vrh pri Vojniku, Uradni list RS 84/99,
 • Odlok o spremembi območij naselij Trnovlje pri Socki in Lipa pri Frankolovem, Uradni list RS 84/99,
 • Odlok o določitvi pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, Uradni list RS 80/98,
 • 0dlok o komunalnem prispevku v Občini Vojnik, Uradni list RS 79/01.
 • Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vojnik, Uradni list RS 30/02,
 • Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Vojnik, Uradni list Rs 102/99,
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za kmetijski prostor Občine Vojnik, Uradni list RS 107/01
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta dela stanovanjske cone 10 b Vojnik, Uradni list RS 53/95,
 • 0dlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske Vojnik - kare 8,9, Uradni list RS 53/95,
 • 0dlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik kare 8 in 9, Uradni list RS 25/98,
 • 0dlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik cona 8 in 9, 22/00,
 • 0dlok o spremembi in dopolnitvi ZN Vojnik - cona 8 in 9, Uradni list RS 17/01,
 • 0dlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo, Uradni list RS 84/99,
 • Odlok o zazidalnem načrtu za poslovni center Arclin, Uradni list RS 42/00,
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik, Uradni list RS 69/00,
 • Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za območje bolnice Vojnik, Uradni list RS 105/00,
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik dopolnjen v letu 1999, Uradni list RS 113/00,
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik, Uradni list RS 13/02,
 • Odlok o zazidalnem načrtu Višnja vas, Uradni list RS 123/00,
 • Odlok o zazidalnem načrtu Frankolovo - trgovski center in pošta, Uradni list RS 99/01.
 • Odlok o zazidalnem načrtu Konjsko, Uradni list RS 108/01.
 • Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Vojnik cona 7, Uradni list RS 92/02
 • Odlok o ustanovitvi Komunale Vojnik, javnega podjetja za urejanje in vzdrževanje javnih naprav in javne infrastrukture, Uradni list RS 86/03
 • Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik v letu 1999, Uradni list 78/04 (prosim, če napišete pod enaindvajseto alinejo)
 • 2. Varstvo okolja

 • Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 9/96,
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju občine Vojnik, Uradni list RS 56/00
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju občine Vojnik, Uradni list RS 9/01
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Občine Vojnik, Uradni list RS 4/0,
 • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Vojnik, Uradni list RS 56/00,
 • Odlok o varovanju vitanjskih vodnih virov, Uradni list RS 6/00
 • Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju občine Vojnik, Uradni list RS 55/01.
 • Odlok o javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik, Uradni list RS 2/02.
 • Odlok o javnem redu in miru v Občini Vojnik, Uradni list RS 3/02.
 • 8. Delovno pravo, zdravstvo, socialno varstvo

   

  1. Delovna razmerja, nadomestila plač
 • Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu Občine Vojnik Uradni list Rs 58/03
 • Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini in na domu v Občini Vojnik Uradni list RS 90/04
 • Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik Uradni list, RS 24/03
 • 2. Zdravstveno varstvo in zavarovanje

   

  Zadnja posodobitev: 11.09.2012
  Objavljeno: 18.10.2005
   


  Anketa
  Katere informacije pogrešate na spletni strani?
   
  Popularno
  Koledar dogodkov

  DOBRODOŠLICA RAZNOLIKOSTI

  ŠPORT IN REKREACIJA OBČINA VOJNIK


  Geografski informacijski sistem Občine Vojnik

  GOZDNA UČNA POT MODRIJANOV
   
   
   
       Izdelava Megasplet.net