Iskanje po strani
 
Danes je: 23.04.2014
 
     
  » E-portal
Iskanje po strani
Prva stran
Kontakt
Arhiv novic
Arhiv dogodkov
Forum
Prijava
Lokalne volitve
Občina
- predstavitev občine
- župan
- uprava
- občinski svet
- odbori
Katalog informacij javnega značaja
- občinski predpisi
- OBČINSKI OBRAZCI
- razpisi in objave
TURISTIČNE INFORMACIJE
Elementar
Proračun
EVROPSKA SREDSTVA
Prireditve
Občinsko glasilo
Ostale informacije
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KS Vojnik
KS Nova Cerkev
KS Frankolovo
Razvojni program
Družbene dejavnosti
Šolstvo in investicije
Podjetništvo in turizem
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Okolje, prostor ter komunala
Zanimive povezave
Društva
Lokacija
Pišite nam
 
 
 
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja, ki se posredujejo v svetovni splet na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 51/06 - UPB in 117/06) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št.76/05 in spremembe). Katalog je dostopen v elektronski in fizični obliki.
Način dostopa do IJZ je na podlagi:
- vpogleda na internetno stran http://www.vojnik.si,
- izpisa podatkov iz internetne strani v fizični obliki, 
- osebne zahteve v sprejemni pisarni ali pri posameznih sodelavcih,
- zahteve posredovane preko e-pošte Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript  oziroma e-pošt posameznih sodelavcev, pristojnih za posredovanje IJZ
- zahteve posredovane s klasično pošto na naslov Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik in Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, Keršova ulica 12, 3212 Vojnik

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Izdajatelj: OBČINA VOJNIK
Naslov: Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK
Telefon: 03 78 - 00 - 620
Faks: 03 78 - 00 - 637
E- pošta: Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript
Odgovorna oseba, župan: Benedikt Podergajs

 
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 
2.1. Kratek opis delovnega področja organa:
- Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena 
- Upravlja občinsko premoženje 
- Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine
- Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada     stanovanj 
- Skrbi za lokalne javne službe 
- Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost 
- Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in    družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele
- Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije 
- Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov ter opravlja druge dejavnosti varstva okolja 
- Upravlja, gradi in  vzdržuje: občinske ceste, ulice in javne poti; površine za pešce in kolesarje; igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča; javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine 

- Zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini-Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč

- Ureja javni red v občini

- Opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe.
 
2. 2. 1 Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacija javnega značaja so določene s sklepom župana št. 090-001/2009-5 z dne 1. 6. 2011:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK

  • za vse zadeve: župan Benedikt Podergajs, ekon. Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript ; 03 78 00 624
  • za vse zadeve, še posebej za splošne zadeve: Direktorica občinske uprave Mojca Skale, univ. dipl. ekon.; Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript ; tel. 03 78 00 622 
  • za finance in proračun: Podsekretarka za finance in proračun Irena Špegel Jovan, univ. dipl. ekon., Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript ; 03 78 00 625 
  • za investicije in šolstvo: Višja svetovalka za investicije in šolstvo Vesna Poteko, mag. poslovnih ved; Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript ; 03 78 00 630 
  • za družbene dejavnosti: Svetovalka Urška Mužar, dipl.ekon.; Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript ; 03 78 00 623
  • za premoženjsko - pravne zadeve: Višja svetovalka Tanja Golec Prevoršek, univ. dipl.prav.; Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript ; 03 78 00 628
  • za okolje in prostor: Višja svetovalka za okolje in prostor, Jelka Gregorc, dipl. upr. org.; Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript ; 03 78 00 633 
  • za komunalne zadeve: Višji referent Anton Preložnik, višji kom. del.; Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript ; 03 78 00 626
  • za promet: Svetovalec Boštjan Švab, dipl. inž. prom.; Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript ; 03 78 00 634

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, Keršova ulica 12, 3212 Vojnik

  • za medobčinski inšpektorat in redarstvo: Mag. Nataša Kos, dipl. upr. org., Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript ; 08 205 19 21


 2.2. 2  ORGANIGRAM OBČINSKE UPRAVE OBČINE VOJNIK

xlsx Organigram občina 2011

Preddelavec  - vodja Režijskega obrata "Skrb za okolje" je Martin Rebevšek, GSM 041 682 129.

Direktorica občisnke uprave Mojca Skale, je vodja Skupne občinske uprave občin Vitanje in Vojnik - proračunsko računovodstvo, tel. 03 78 00 622, e-pošta Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript .   

Naslov Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče je Keršova ulica 12, 3212 Vojnik. Vodja je Mag. Nataša Kos, tel. 08 205 19 21, e-pošta Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript .
     

2.3. Seznam programov, strategij, načrtov in drugih dokumentov

Dolgoročna razvojna strategija občine Vojnik 2010 - 2020

http://www.vojnik.si/dmdocuments/dolgorona_razvojna_strategija_2010_20_vojnik.pdf

 

2.4. Katalog postopkov oziroma drugih storitev  

SEZNAM UPRAVNIH POSTOPKOV

2.5. Seznam javnih evidenc

doc Seznam javnih evidenc

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Dostop preko spleta: Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vojnik.si/index.php?option=com_content&task=edit&id=75&Itemid=236&Returnid=236

Fizičen dostop: Informacije so fizično dostopne v prostorih Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik in v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, Keršova ulica 12, 3212 Vojnik

Dostop za ljudi s posebnimi ptorebami: Prosilci se lahko zglasijo osebno na občini, kjer jim informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim preko e-pošte nudimo pretvorbo besedil v obliko, ki je bolj berljiva (npr. večja pisava).

Stroškovnik: Vpogled v zahtevano IJZ je brazplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju IJZ (prepis, fotokopija, elektronski zapis, odbiranje podatkov). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane IJZ zaračunali materialne stroške. Če so IJZ brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali IJZ v večjem obsegu, zahtevamo od vas vnaprejšnji polog odmerjenega zneseka za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

pdf Stroškovnik IJZ 2011

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

        
5. LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ 
Datum: 10.11.2011
Številka: 02100 – 0008 – 2006/6
Na podlagi 11. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS št. 20/3.3.05, 106/05, 30/06, 86/06 in 32/07)   

OBČINA VOJNIK objavlja SEZNAM URADNIH OSEB,

ki so v skladu z zakonom pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred odločbo: 
1.) MOJCA SKALE, direktorica občinske uprave, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji in za vodenje na 2. stopnji s področij premoženjsko pravnih zadev, gospodarstva, družbenih dejavnosti, kadrov ter okolja in prostora.
2.) Mag. NATAŠA KOS, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja občinske inšpekcije in redarstva.  
3.) JELKA GREGORC, višja svetovalka za okolje in prostor, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja komunale, okolja in prostora. 
4.) VESNA POTEKO, višja svetovalka za investicije in šolstvo, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja družbenih dejavnosti in investicij. 
5.) TANJA GOLEC PREVORŠEK, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji ter za vodenje na 2. stopnji s področja premoženjsko - pravnih zadev, kadrov, družbenih dejavnosti, komunale, okolja in prostora ter   gospodarstva.  
6.) IRENA ŠPEGEL JOVAN, podsekretarka za finance in proračun, pooblastilo za vodenje in odločanje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja družbenih dejavnosti, okolja in prostora ter komunale.   
7.) VALERIJA SVETEL, strokovna delavka v glavni pisarni,  pooblastilo za vodenje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja družbenih dejavnosti. 
8.) PETRA PEHAR ŽGAJNER, referentka za kmetijstvo, podjetništvo in turizem,  pooblastilo za vodenje o upravnih zadevah na 1. stopnji s področja gospodarstva. 
9.) URŠKA MUŽAR, svetovalka za družbene dejavnosti za vodenje in odločanje na 1. stopnji s področja družbenih dejavnosti.
10.) ANTON PRELOŽNIK, višji referent za komunalne dejavnosti, za vodenje in odločanje na 1. stopnji s področja komunalnih dejavnosti.
11.) BOŠTJAN ŠVAB, svetovalec za javna naročila in promet, za vodenje in odločanje na 1. stopnji s področja komunalnih dejavnosti.
12.) IRMA BLAZINŠEK, višji referent v sprejemni pisarni, za vodenje in odločanje na 1. stopnji s področja kmetijstva.  

                                                                               Župan Občine Vojnik,         Benedikt Podergajs

                                                                                                          
- OBČINSKI PREDPISI   
- OBČINSKI OBRAZCI  
- OBČINSKI RAZPISI  
   
   
Zadnja posodobitev: 09.02.2012
Objavljeno: 18.10.2005
 


Anketa
Katere informacije pogrešate na spletni strani?
 
Popularno
Koledar dogodkov

DOBRODOŠLICA RAZNOLIKOSTI

ŠPORT IN REKREACIJA OBČINA VOJNIK


Geografski informacijski sistem Občine Vojnik

GOZDNA UČNA POT MODRIJANOV
 
 
 
     Izdelava Megasplet.net