Iskanje po strani
 
Danes je: 24.04.2014
 
     
  » E-portal
Iskanje po strani
Prva stran
Kontakt
Arhiv novic
Arhiv dogodkov
Forum
Prijava
Lokalne volitve
Občina
- predstavitev občine
- župan
- uprava
- občinski svet
- odbori
Katalog informacij javnega značaja
- občinski predpisi
- OBČINSKI OBRAZCI
- razpisi in objave
TURISTIČNE INFORMACIJE
Elementar
Proračun
EVROPSKA SREDSTVA
Prireditve
Občinsko glasilo
Ostale informacije
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KS Vojnik
KS Nova Cerkev
KS Frankolovo
Razvojni program
Družbene dejavnosti
Šolstvo in investicije
Podjetništvo in turizem
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Okolje, prostor ter komunala
Zanimive povezave
Društva
Lokacija
Pišite nam
 
 
 
Občinski svet Občine Vojnik ima 18 članov in je najvišji organ odločanja v občini. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta in opravljajo svoj funkcijo nepoklicno. Pristojnosti so opredeljene v 16. členu Statuta občine Vojnik (Ur.l.RS št. 38/2011).
_________________________________________________________
GRADIVO ZA 3. IZREDNO SEJO
_________________________________________________________
GRADIVO ZA 28. REDNO SEJO
_________________________________________________________
GRADIVO ZA 27. REDNO SEJO
_________________________________________________________
GRADIVO ZA 26. REDNO SEJO
  vabilo
  1. točka
 _________________________________________________________ 
_________________________________________________________
GRADIVO ZA 25. REDNO SEJO
__________________________________________________________
GRADIVO ZA 24. REDNO SEJO
 _________________________________________________________
GRADIVO ZA 22. REDNO SEJO
_________________________________________________________
GRADIVO ZA 21. REDNO SEJO
___________________________________________________________
GRADIVO ZA 20. REDNO SEJO 
_________________________________________________________
GRADIVO ZA 19. REDNO SEJO 
___________________________________________________________
GRADIVO ZA 18. REDNO SEJO
______________________________________________________________
GRADIVO ZA 17. REDNO SEJO
________________________________________________
VABILO NA SLAVNOSTNO SEJO 
 GRADIVO ZA 16. REDNO SEJO
_________________________________________________
GRADIVO ZA 15. REDNO SEJO
_________________________________________________
GRADIVO ZA 14. REDNO SEJO
pdfZapisnik 13. redne seje
_______________________________________________
GRADIVO ZA 2. IZREDNO SEJO
________________________________________________
GRADIVO ZA 13. REDNO SEJO
_____________________________________________
 GRADIVO ZA 12. REDNO SEJO
______________________________________________
GRADIVO ZA 11. REDNO SEJO 15.12.2011
___________________________________________________
 GRADIVO ZA 10. REDNO SEJO 24.11.2011
________________________________________________
GRADIVO ZA 9. REDNO SEJO 22.9.2011
_____________________________________________
GRADIVO ZA 8. REDNO SEJO 20.7.2011
_____________________________________
 GRADIVO ZA 7. REDNO SEJO DNE 31.5.2011
_____________________________________
GRADIVO ZA 6. REDNO SEJO 
______________________________________
GRADIVO ZA 5. REDNO SEJO
______________________________________
GRADIVO ZA 4. REDNO SEJO
__________________________________________________ 
___________________________________________________

 GRADIVO ZA 3. REDNO SEJO 8.12.2010

pdf 1.točka 3.seje

pdf 2. točka 3. seje

pdf 3. točka 3. seje

pdf 4. točka 3.seje

pdf 5. točka 3. seje

pdf 6. točka 3. seje

pdf 7. točka 3. seje

pdf 8. točka 3. seje

pdf 9. točka 3.seje

pdf 10. točka 3.seje

pdf 11. točka 3.seje

____________________________________________

pdf 1.konst.seja OS 2010 vabilo 

pdf 1.točka 1.konst.seja

pdf 2. točka 1.konst.seja

pdf 3.točka 1.konst.seja

pdf 4.točka 1.konst.seja

pdf 5. točka 1.konst.seja

_____________________________________________________

VABILA OBČINSKEGA SVETA 2010-2014

pdf VABILO 19. SEJA OS-20.12.2012

pdf VABILO 18. SEJA OS-04.12.2012

pdf VABILO 17.SEJA OS-18.10.2012

doc SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA-04.10.2012

pdf VABILO 16. SEJA OS-20.09.2012

pdf VABILO 15. SEJA OS-26.07.2012

pdf VABILO 14. SEJA OS-29.05.2012

pdf VABILO 2. IZREDNA SEJA OS-25.04.2012

pdf VABILO 13. SEJA OS-29.03.2012

pdf VABILO 12. SEJA OS-08.03.2012

pdf VABILO 11. SEJA OS-15.12.2011

pdf VABILO 10. SEJA OS-24.11.2011

pdf VABILO 9. SEJE OS-22.09.2011

pdf VABILO 7. SEJA OS-31.05.2011

pdf VABILO 6. SEJA OS-24.03.2011

pdf VABILO 5. SEJA OS-17.02.2011

pdf VABILO 4. SEJA OS-22.12.2010

pdf VABILO 3. SEJA OS-08.12.2010

pdf VABILO 2. SEJA OS-11.11.2010

pdf 1. KONSTITUTIVNA SEJA OS-21.10.2010

ZAPISNIKI OBČINSKEGA SVETA 2010-2014

pdf ZAPISNIK 14. SEJE OS-29.05.2012

pdf ZAPISNIK 13. SEJE OS-29.03.2012

pdf ZAPISNIK 11. SEJE OS-15.12.2011

pdf ZAPISNIK 10. SEJE OS.24.11.2011

GRADIVA

VABILA

pdf vabilo 33.redna seja

pdf vabilo 32. seja

doc 31.seja OS vabilo

pdf vabilo 30.seja OS

pdf vabilo 29. seja OS

ZAPISNIKI:
pdf zapisnik 25. seje
doc zapisnik 10. seje
clani obcinskega sveta-2006.doc clani obcinskega sveta-2006.doc

 GRADIVO ZA 33. SEJO

 GRADIVO ZA 32. SEJO
GRADIVO ZA 31. SEJO
GRADIVO ZA 30. SEJO
GRADIVO ZA 29. SEJO
GRADIVO ZA 28.SEJO
GRADIVO ZA 27.SEJO
doc 2.točka 27.seja (priloge točke so na 1. strani pod novice obvestila) 


KRONIKA

JUNIJ 2004

2. KORESPONDENČNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK,

ki je potekala v času od 4.6.2004 do 9.6.2004.
Z dvanajstimi soglasji so svetniki sprejeli predlagani letni program športa Občine Vojnik za leto 2004.

1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

je bila v torek, dne 15. junija 2004 ob 19. uri, v prostorih Osnovne šole Vojnik.
Ob prisotnosti 15 svetnikov je Občinski svet sprejel naslednja sklepa:

 1. Stara osnovna šola na Prušnikovi ul. 14 v Vojniku se zaradi nesmotrnosti adaptacije poruši in se njenem mestu postavi nova šola, z racionalnejšo razporeditvijo.
 2. V proračunih prihodnjih let (2004 -2006) se zagotovijo sredstva za investiciji v šolsko infrastrukturo v višini:
  • OŠ Vojnik 625.350.000 SIT,
  • OŠ Frankolovo 316.200.000 SIT,
  ki jih sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v višini 40% neto investicije.
JULIJ 2004

3. KORESPONDENČNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK,

ki je potekala v času od 12.7.2004 do 14.7.2004.

S petnajstimi soglasji so svetniki potrdili Predlog programa priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije.

2. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

je bila v četrtek, dne 15. julija 2004 ob 20.00 uri, v sejni sobi Občine Vojnik.

Ob prisotnosti 14 svetnikov je Občinski svet:

 1. sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004.
 2. sprejel sklep, da se pri sprejemanju izvedbeno prostorskega akta za obrtno cono Arclin zavezujoče vključi javnost, predvsem tisto, ki gravitira na to območje.
13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

je bila v sredo, dne 28. julija 2004 ob 19. uri, v sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti vseh 18 svetnikov je Občinski svet:

 • sprejel na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/2002 in 08/2003) in na podlagi 12. ter 18. člena statuta občine Vojnik (Uradni list RS št. 82/1998 in 68/2002) predlog Odloka o PUP za kmetijski prostor Občine Vojnik;
 • imenoval Jožeta Kocmana, keršova 3, 3212 Vojnik v senat za reševanje pritožb zoper policiste;
 • imenoval Benedikta Podergajsa, Brezovnikova ulica 9, Vojnik v svet Špesovega doma v Vojniku;
 • sprejel Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Vojnik;
 • sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik;
 • sprejel Cenik turističnih vodstev po občini Vojnik;
 • sprejel ugotovitvene sklepe:
  1. Ugotovi se, da je bil 28.1.1998 sprejet sklep OS o gradnji in sofinanciranju doma starejših v Vojniku.
  2. Na seji 1.12.1999 je bil sprejet sklep o brezplačnem prenosu nezazidanega stavbnega zemljišča z obstoječo komunalno infrastrukturo.
  3. Ugotovi se, da Občina Vojnik ni vlagala lastnih sredstev v izgradnjo komunalne infrastrukture za potrebe doma starejših in da je investitor izboljšal komunalno opremljenost območja (trafo postaja, vodovod, cesta in pločnik, javna razsvetljava, meteorna in fekalna kanalizacija in kabelska TV).
  4. Ugotovi se, da je investitor plačal 2 mio in sam na svoje stroške zgradil oz. obnovil potrebno manjkajočo oz. dotrajano komunalno infrastrukturo v vrednosti 30 mio.
  5. Iz navedenega izhaja, da se investitorju ugotovljena neplačana razlika, prizna kot nepovratni prispevek občine Vojnik k gradnji doma starejših v Vojniku in mu je ni potrebno plačevati oz. doplačevati. Vlaganja v cesto, kanalizacijo in pločnik v višini ca. 22.762,607,24 sit se knjižijo v osnovna sredstva in s tem se poveča premoženje občine;
 • soglašal s prodajo nepremičnine parcela št. 1242/3 k.o. Verpete. Zemljišče se proda za minimalno 6.760.000,00 SIT;
 • soglašal s prodajo nepremičnine parcela št. 135/6 in 136/2 k.o. Vojnik trg. Zemljišče se proda z javnim razpisom za minimalno 7.100.000,00 SIT;
 • soglašal s prodajo zemljišč parc. št. 1559/13, 1559/14 in 1559/5 vpisanih v ZKV 354 k.o. Višnja vas. Minimalna cena za m2 je 20 EUR brez DDV;
 • soglašal s prodajo zemljišč parc. št. 103 k.o. Arclin. Minimalna cena za m2 je 5 EUR brez DDV;
 • soglašal s prodajo zemljišč parc. kompleksa ZN Konjsko (objekti od št. 38 do 61 v velikosti 22.745 m2) za ceno 21 EUR/m2 z vključenim DDV. Kupcu se prizna znižanje kupnine v višini 15. mio. v zameno za izgradnjo kanala. Druga obstoječa komunalna infrastruktura se kupcu ne zaračunava. Kupec je dolžan najmanj 1 kupnine poravnati do 20.12.2004 preostali del pa do 31.8.2005, za kar predloži bančno garancijo. Po seznanitvi s prejetimi ponudbami soglašal s prodajo zemljišč najugodnejšemu ponudniku Contraco inženiring d.o.o.;
 • sprejel informacijo o izvrševanju proračuna za tekoče proračunsko obdobje do 30.06.2004;
 • sprejel sklep o izdaji soglasje k ceni socialno varstvene pomoči družini na domu v občini Vojnik;
 • sprejel Sklep o financiranju političnih strank za leto 2004 v višini 75 tolarjev mesečno za volilni glas. Izplačilo se vrši mesečno;
 • sprejel Sklep o sofinanciranju programa športa v Občini Vojnik za leto 2004.
Povzela: M. Skale

Zadnja posodobitev: 09.04.2014
Objavljeno: 03.10.2005
 
< Nazaj


Anketa
Katere informacije pogrešate na spletni strani?
 
Popularno
Koledar dogodkov

DOBRODOŠLICA RAZNOLIKOSTI

ŠPORT IN REKREACIJA OBČINA VOJNIK


Geografski informacijski sistem Občine Vojnik

GOZDNA UČNA POT MODRIJANOV
 
 
 
     Izdelava Megasplet.net