Iskanje po strani
 
Danes je: 25.04.2014
 
     
  » E-portal
Iskanje po strani
Prva stran
Kontakt
Arhiv novic
Arhiv dogodkov
Forum
Prijava
Lokalne volitve
Občina
- predstavitev občine
- župan
- uprava
- občinski svet
- odbori
Katalog informacij javnega značaja
- občinski predpisi
- OBČINSKI OBRAZCI
- razpisi in objave
TURISTIČNE INFORMACIJE
Elementar
Proračun
EVROPSKA SREDSTVA
Prireditve
Občinsko glasilo
Ostale informacije
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KS Vojnik
KS Nova Cerkev
KS Frankolovo
Razvojni program
Družbene dejavnosti
Šolstvo in investicije
Podjetništvo in turizem
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Okolje, prostor ter komunala
Zanimive povezave
Društva
Lokacija
Pišite nam
 
 
 
EVROPSKA SREDSTVA
 glava_obine.png  img_9916.jpg  
 img_9928.jpg  img_0113.jpgimg_0008.jpg  
     

 NAZIV UPRAVIČENCA:

Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

DATUM ZAČETKA OPERACIJE:

13.12.2011

DATUM ZAKLJUČKA OPERACIJE:

31.12.2014

KONTAKTNA OSEBA:

Vesna Poteko, mag., tel. 03 780 06 30, Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

http://www.eu-skladi.si

IZVAJALEC:

Gradnje Žveplan d.o.o., Ulica Heroja Lacka 8, 3000 CELJE 

Izbrani izvajalec del podjetje Gradnje Žveplan d.o.o., bo v mesecu juniju 2013 začel z izvajanjem del na projektu "Izgradnje kanalizacije v Občini Vojnik.

NADZOR:

Navor d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 CELJE

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA:

1.036.801,38€ z DDV

DELEŽ SREDSTEV EU:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi."

 NAPREDOVANJE DEL:

Do konca septembra 2013 je zaključen kanal 8 Arclin in delno Arclinska cesta. Ker del trase kanalizacije poteka po občinski cesti, za katero je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje se nadaljevanje del predvideva po pridobitvi soglasij.

Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo eu_nalozba.gif

img_2907.jpg

Izbrani izvajalec del podjetje NIVO Celje je v mesecu septembru v letu 2010 začel z izvajanjem del na projektu "Izgradnje čistilne naprave in kanalizacij Frankolovo. Rok dokončanja je bil september 2011. Izvajalec je uspešno zaključil gradnjo projekta. Na začetku meseca oktobra je bil tehnični pregled za objekt čistilne naprave.

Skupna vrednost projekta: 730.000,00 EUR

Pogodbena vrednost izvedbe: 578.109,10 EUR

Ostalo (projektna dokumentacija, nadzor): 151.890,25 EUR

Delež sredstev EU: 282.566,00 EUR (projekt je sofinanciran iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Opeativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru prednostne usmeritve "Regionalni razvojni program" v okviru razvojne prioritete "Razvoj regij".

Občina Vojnik je z izvedbo dosegla cilj in namen projekta: zgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljene kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami. Pomembno je, da smo s projektom dosegli zmanjšanje vplivov na okolje, ohranitev naravnih virov in eko sistemov, izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne bode, izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, nadalje izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter doseganje ciljev regionalnega razvojnega programa.

 Vrtec Mavrica Vojnik  eu_nalozba.gif

Novo šolsko leto 2012/2013 se bo za zaposlene in otroke vrtca Mavrica Vojnik začelo v novo zgrajenem nizkoenergetskem vrtcu.

Gradnja nizkoenergetskega vrtca  se je zaradi težav v samem začetku gradnje podaljšala, vendar z velikim trudom izvajalca  strpnostjo zaposlenih uspešno končala.

Izvajalec Ceste mostovi Celje je s podizvajalci strokovno zaključil objekt. Za prizadevnost in strokovnost se iskreno zahvaljujemo vodji projekta g. Ernstu Pušniku in seveda njegovim sodelavcem.

Zunanjo ureditev vrtca Vojnik sta izvedla dva izvajalca in sicer: CM Celje in GP Radlje.

Novi objekt zajema 1367,5 m2 novih površin: pritličju 11 igralnice, dodatne prostore, sanitarije, spremne prostore, večnamenski prostor / športno igralnico, kuhinjo, gospodarske in komunikacijske prostore, terase, sanitarije, zbornico ter komunikacijski del etaže.

Vrednost novega nizkoenergetskega vrtca znaša 2.345.443,00 EUR.

Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013

Investicija je projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09). Objekt bo funkcioniral kot energetsko učinkovit objekt. Delež sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 807.492,00 EUR.

Poleg novega dela se je preuredil tudi obstoječi vrtec. Izvajalec del za rekonstrukcijo obstoječega dela je bilo podjetje Oder d.o.o.

Strokovni nadzor je opravilo podjetje Navor Celje.

Vsem, ki so sodelovali pri izvajanju projekta: izvajalec, podizvajalci, nadzor, zaposleni v OŠ Vojnik, zaposleni v vrtcu Mavrica Vojnik, staršem otrok se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Upamo, da smo dodali viziji vrtca Mavrica ustrezne pogoje za prijazen, varen, zdrav in ustvarjalen vrtec.

NAZIV UPRAVIČENCA:

Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

DATUM ZAČETKA OPERACIJE:

24.8.2009

DATUM ZAKLJUČKA OPERACIJE:

31.8.2012

KONTAKTNA OSEBA:

Vesna Poteko, tel. 03 780 06 30, Elektronski naslov je bil zakrit pred oglaševalskimi robotki; Če ga želite videti, morate imeti omogočen Javascript

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

http://www.eu-skladi.si

vrtec_174993.jpeg img_9672.jpg

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

foto 1:

01.jpg

foto 2:

02.jpg

foto 3:

03.jpg

foto 4:

04.jpg

Gradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik zaradi težav v samem začetku gradnje ne poteka po terminskem planu. V tem času se na objektu izvajajo naslednja dela: izvedba strojnih inštalacij - razvodi ogrevanja, prezračevanja in vodovoda, polaganje sistemskih plošč, elektro inštalacije - kabliranje, izvedba prebojev za instalacije, krpanje za inštalacijami, izvedba fasade. Sledi še dodelava notranjih prostorov: keramika, stropovi, tlaki in oprema. Zunanjo ureditev vrtca Vojnik bosta opravljala dva izvajalca, in sicer: CM Celje in GP Radlje. Izvajalec CM Celje je v tem mesecu predložil nov terminski plan, ki določa nov termin končanje gradnje junij 2012. projekt zajema izgradnjo 1367,5 m2 novih površin: pritličju 11 igralnic, dodatne prostore, sanitrije, spremne prostore, večnamenski prostor/športno igralnico, kuhinjo, gospodarske in komunikacijske prostore, terase, sanitarije, zbornico ter komunikacijski del etaže. Projekt je v skladu z Regionalnim razvojnim programov Savinjske regije 2007-2013. Po zaključku investicije bo objekt funkcioniral kot energetsko učinkovit.

Investicija je projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09. Po zaključku investicije bo objekt funkcioniral kot energetsko učinkovit objekt. Delež sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 807.492,00 EUR.

 vrtccohar008.jpg

__________________________________________________________________________________________________________________

OBNOVA CENTERA KULTURE IN USTVARJALNOSTI VOJNIK GOTOVA 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:  Evropa investira v podeželje euro_flag.png

ekrp1.jpgObčina Vojnik se je mesecu septembru 2010 prijavila na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje iz ukrepa Obnova in razvoj vasi ukrep 322. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nam je v namen posodobitve KUD Vojnik in vzpostavitev Centra kulture in ustvarjalnosti Vojnik odobrila nepovratna sredstva v višini 214.072,25 EUR. Skupna vrednost projekta znaša 312.842,57 EUR. 

Namen in cilj projekta, »Ureditev prostorov za Center kulture in ustvarjalnosti v Kulturnem domu Vojnik« je rekonstrukcija dela objekta  in vzpostavitev pogojev za izvajanje kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti.

Obstoječa zazidana površina in prostornina objekta se ne spreminja, zahteva pa zamenjavo obstoječega ostrešja z novim z izbiro konstrukcije, ki odpravlja arhitekturne ovire sedanjega obstoječega ostrešja.

Z zamenjavo ostrešja se ne spreminja zunanji izgled objekta, naklon strehe in kritina, ki ostaja opečna – bobrovec.

Povečuje se funkcionalna izraba površine ostrešja, z vgradnjo strešnih oken pa je zagotovljena ustrezna osvetlitev osrednjega dela podstrešja.

Ureditev javne kulturne infrastrukture izboljšuje pogoje za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoju kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti, povečanje možnosti zaposlovanja- neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih.
V mesecu marcu je Občina Vojnik pridobila uporabno dovoljenje. Sam projekt pa bo zaključen do konca leta, ko pričakujemo razliko sofinaciranega deleža za leto 2012.
img_1796.jpg img_2265.jpg

images.jpeg

  12761_slovenski_grb_mali_b_thumb.jpg                      raznolikost.jpeg

  

PRIREDITVENI PAVILJON NA FRANKOLOVEM V NOVI PREOBLEKI

Predmet investicije »Rekonstrukcija prireditvenega paviljona na Frankolovem« je rekonstrukcija in posodobitev obstoječega prireditvenega paviljona v parku Frankolovo, z namenom vzpostaviti boljše pogoje za izvajanje kulturnih in drugih ustvarjalnih prireditev.

Namen investicije je izvedba rekonstrukcije prireditvenega paviljona Frankolovo. Projekt za izvedbo je izdelala projektna organizacija KOVA d.o.o. Kot je že v uvodu navedeno je glavni cilj vzpostaviti kvalitetne pogoje za izvajanje prireditev, ki se v kraju izvajajo na različnih področjih. Osnovni namen je  društvom, javnim zavodom in drugih zagotoviti prostor, kjer bodo izražali svojo ustvarjalnost in s tem pripomogli k trajnemu razvoju kraja.

S projektom prireditveni paviljon Frankolovo se je Občina Vojnik prijavila na javni razpis  javnega poziva za oddajo prijave projektnih predlogov za  izvajanje Lokalne razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 2007- 2013 za leto 2011. Vrednost celotnega projekta znaša 87.270,00 EUR. Pričakovani delež sofinanciranja nepovratnih sredstev znaša 60.000, 00 EUR. Občina Vojnik je za objekt že pridobila uporabno dovoljenje in predala objekt v uporabo ob Krajevnem prazniku KS Frankovolo konec meseca maja 2012.

img_2172.jpg

  img_2564.jpg

_______________________________________________________________________________

POSODOBITEV VODOVODNEGA SISTEMA VOJNIK – Devica Marija, Tomaž, Male Dole

 

Cilj projektno – tehnične rešitve v predmetnem projektu je posodobiti vodovodni sistem in zagotoviti porabnikom pitne vode na območju Tomaža, Malih Dol, Jankove, Želče, Črešnjevca in Bezovice kvalitetno pitno vodo, hkrati pa dvigniti nivo vodooskrbe.

Posodobitev vodovodnega sistema predstavlja povezavo in dovod vode iz obstoječih javnih vodovodov in potrebno akumuliranje vode. Sistem je načrtovan skladno z dolgoročnim planom razvoja vodooskrbe občine Vojnik.

Idejna zasnova predvideva posodobitev omenjenega vodovodnega sistema z dveh strani hkrati, kar pomeni za krajane posameznih naselij, da bodo prej priskrbljeni z zadostno količino pitne vode ustrezne kvalitete. S končno posodobitvijo vodovodnega sistema bo sistem povezan, kar pa nedvomno zagotavlja zanesljivo in varno vodooskrbo.

Celotna investicija je vredna 1.122.083 EUR z vključenim DDV-jem. Prvi del, ki se je izvedel že leta 2006/2007, so krile fizične osebe in Občina Vojnik, drugi del, ocenjen na 701.000 EUR z vključenim DDV-jem pa smo uspešno prijavljali na razpis in tako pridobili sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  v višini 82,05%  upravičenih stroškov operacije, kjer ni vključen DDV, kar znaša  okvirno 584.167,00 EUR, torej za celotno investicijo to pomeni, da Evropska Unija krije 52,1% celotne investicije.

Dela so bila v celoti zaključena v letu 2009, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in SVRL oddano končno poročilo o izvajanju investicije. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja je občanom na zgoraj navedenih območjih omogočena priključitev na vodovodni sistem.  

________________________________________________________________________________

OBRTNO - POSLOVNA CONA ARCLIN - II. faza »Izgradnja cest in križišča v OPC Arclin«

 Pristop k projektu Obrtno- poslovne cone Arclin je bila skupna ideja  petih občin iz Savinjske statistične regije, da bo potrebno pristopiti k celovitem dolgoročnemu načrtovanju in usklajevanju razvoja regij zaradi ustvarjanja večje dodane vrednosti in zagotavljanja delovnih mest s katerimi bomo obdržali v regiji mlad, perspektiven, predvsem pa strokoven kader. S tem namenom smo ustanovile Konzorcij poslovnih con Savinjske regije. 

Z željo čim hitrejše realizacije investicije v poslovno obrtno cono Arclin, Vojnik se je Občina Vojnik odločila za obliko javno-zasebnega partnerstva. Zato je z Regionalno razvojno agencijo Celje, ki je nosilec in izvajalec projekta PIC Savinjske regije, v letu 2005 sklenila pogodbo o poslovnem sodelovanju pri tem projektu.

Celotno območje poslovne cone meri 13,7 ha bruto, ureditev cone bo imelo pozitiven vpliv na okolje, saj se bo razvoj podjetij centraliziral na točno določenem območju, racionalizirala se bo izraba prostora, grupacija podjetij pa bo pomenila enostavnejše in hitrejše poslovanje.

 I. faza se je začela izvajati v okviru projekta »Izgradnja poslovno-industrijskih con Savinjske regije« že v letu 2005 in je bila končana v letu 2006. II. Faza pa poteka v okviru operacije »Izgradnja cest in križišča v OPC Arclin«, s katero smo uspešno kandidirali na drugem Javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, ki ga je september 2007 razpisala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Celotna investicija (II. faza) je vredna z vključenim DDV-jem 835.602,00 EUR in je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 57,97%  upravičenih stroškov operacije, kar znaša  okvirno 338.083,00 EUR, ostala sredstva krije Občina Vojnik.Izvajalec, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa, je CM Celje, za nadzor pa skrbi Paritet d.o.o. Celje.

Investicija je bila zaključena v letu 2009, prav tako pa je bilo v tem letu oddano zaključno poročilo SVRL. Uporabno dovoljenje bo izdano v letu 2010.

________________________________________________________________________________ 

REKONSTRUKCIJA CESTE FRANKOLOVO – ČREŠNJICE – PROTI ŽIČAM 

Občina Vojnik se je v letu 2008 uspešno prijavila na Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Tako smo pridobili evropska sredstva iz strukturnega sklada za regionalni razvoj za operacijo »Rekonstrukcija vozišča Frankolovo-Črešnjice-Žiče«.

Operacija, ki smo jo prijavljali na razpis je ocenjena na slab milijon evrov, evropskega denarja pa smo pridobili 523.761,00 evrov.

Po javnem razpisu smo izbrali najugodnejšega izvajalca del, CM Celje d.d. in tako smo 30. julija slovesno podpisali pogodbo.

img_1952.jpg

Nadzor pa je prevzelo podjetje Paritet d.o.o. iz Celja.

Nujno potrebna rekonstrukcija cestišča bo zaključena v letu 2010. Dinamiko izvedbe smo morali prilagoditi črpanju evropskih sredstev, ki so nam določena po letih. Verjamemo, da to ne bo zmanjšalo zadovoljstva prebivalcev, ki se bodo morali občasno poslužiti obvoza zaradi zapore ceste. Toda temu se ne moremo izogniti.

________________________________________________________________________________

Stran ažurirana 4.9.2012 ob 21:51 (Vesna Poteko, mag. , Petra Pehar Žgajner)

Zadnja posodobitev: 09.10.2013
Objavljeno: 28.09.2008
 


Anketa
Katere informacije pogrešate na spletni strani?
 
Popularno
Koledar dogodkov

DOBRODOŠLICA RAZNOLIKOSTI

ŠPORT IN REKREACIJA OBČINA VOJNIK


Geografski informacijski sistem Občine Vojnik

GOZDNA UČNA POT MODRIJANOV
 
 
 
     Izdelava Megasplet.net