Iskanje po strani
 
Danes je: 24.04.2014
 
     
  » E-portal
Iskanje po strani
Prva stran
Kontakt
Arhiv novic
Arhiv dogodkov
Forum
Prijava
Lokalne volitve
Občina
- predstavitev občine
- župan
- uprava
- občinski svet
- odbori
Katalog informacij javnega značaja
- občinski predpisi
- OBČINSKI OBRAZCI
- razpisi in objave
TURISTIČNE INFORMACIJE
Elementar
Proračun
EVROPSKA SREDSTVA
Prireditve
Občinsko glasilo
Ostale informacije
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
KS Vojnik
KS Nova Cerkev
KS Frankolovo
Razvojni program
Družbene dejavnosti
Šolstvo in investicije
Podjetništvo in turizem
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Okolje, prostor ter komunala
Zanimive povezave
Društva
Lokacija
Pišite nam
 
 
 
Poročilo o delu za leto 2005
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN DOBRNA, VITANJE, VOJNIK IN ZREČE
Keršova 8, 3212 Vojnik

POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA OBČIN DOBRNA, VOJNIK, VITANJE IN ZREČE ZA LETO 2005
1. UVOD

Medobčinski inšpektorat se po dobrih treh letih delovanja kot Skupni organ Občin Dobrna, Vitanje, Vojnik in Zreče, širi na Občine Šentjur, Slovenske Konjice in Oplotnica. Delo v njem zaenkrat opravlja le 1 oseba, komunalno – cestna inšpektorica, širitev pa prinaša spremembe v sistemizaciji Medobčinskega inšpektorata.

Medobčinski inšpektorat izvaja nadzor na osnovi občinskih predpisov občin ustanoviteljic in od 1.1.2005 tudi na osnovi Zakona o varnosti v cestnem prometu. Od tega dne je na podlagi Zakona o prekrških (ZP-1) Medobčinski inšpektorat tudi prekrškovni organ, ki odloča o prekrških na prvi stopnji. Uveljavitev ZP – 1 je prinesla na področju dela inšpekcije korenite spremembe. Za opravljanje dela na področju nadzora in prekrškov se je bilo potrebo ustrezno izobraziti za nova dela in naloge, ter opraviti predpisane strokovne preizkuse znanja.

Spremembe zakonodaje posledično vplivajo tudi na občinske odloke, katere je potrebno uskladiti z novimi zakonskimi določili. Komunalno – cestna inšpektorica je aktivno sodelovala s strokovnimi službami občin ustanoviteljic skozi vse leto pri pripravi sprememb odlokov, pa tudi pri pripravi novih odlokov.

Vsebina in izhodišča za pripravo tega poročila so črpani iz poročil o delu Medobčinskega inšpektorata, katera se mesečno podajajo predstojnici inšpektorata in tajnikom občin ustanoviteljic. Potrebno je poudariti, da vsega, kar je značilno za delo inšpektorata, ni možno zajeti v letne poročilu. V poročilu niso zajete  tiste zadeve, pri katerih je bil opravljen ogled, a je bilo po opravljenem ogledu ugotovljeno, da ne gre za zadevo, kjer bi ukrepali kot inšpekcijski organ, niti niso zajete zadeve, kjer smo se o rešitvi določene situacije lahko dogovorili kar na kraju samem.


2. OPRAVLJENE NALOGE PO PODROČJIH  DELA V OBČINAH USTANOVITELJICAH

OBČINA
ŠTEVILO ZADEV*
REŠENE ZADEVE
PRENEŠENE ZADEVE
DOBRNA
29
26
3
VITANJE
18
15
3
VOJNIK
61
56
5
ZREČE
40
35
5
SKUPAJ
148
132
16
* skupaj z nerešenimi iz preteklega poročevalskega obdobja

Na področju komunalnih odpadkov se vrši nadzor na podlagi Odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki na področju posamezne Občine. Dejstvo je, da je odpadkov vedno več in predstavljajo resen okoljevarstveni, gospodarski in finančni problem. Z nepravilnim odlaganjem odpadkov (divja odlagališča, kurjenje odpadkov) vse bolj onesnažujemo zrak, vodo in zemljo. Vsak prebivalec letno ustvari približno 250 kg odpadkov. Če odpadke negospodarno odlagamo in z njimi nepravilno ravnamo, spreminjamo naš življenjski prostor v eno samo veliko odlagališče odpadkov. Nadzor se je izvajal v smeri nadaljevanja vključevanja gospodinjstev v organiziran sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Opažamo, da ni porasta nastanka novih divjih odlagališč komunalnih odpadkov, saj se v posamezni občini odkrije in evidentira največ dve novi odlagališči. Odlagališča gradbenih in ostalih nevarnih odpadkov odstopimo v pristojno reševanje pristojnemu Inšpektoratu Ministrstva za okolje in prostor.

Javne površine urejajo Odloki o javnem redu in miru, ter Odloki o urejanju javnih površin, o javni snagi ter videzu naselij. Nadzirali smo predvsem urejenost in vzdrževanost javnih in drugih zelenih površin, nedovoljeno parkiranje na njih, žive meje in ostalo rastlinje ob občinskih cestah ipd.

Na področju cest se je nadzor  izvajal na osnovi občinskih odlokov in določil Zakona o varnosti v cestnem prometu in je obsegal predvsem področja, ki so najbolj pomembna za varno odvijanje prometa in varstvo cest (kontrola pomanjkljivosti in nepravilnosti, ogoržanje, preglednost in vzdrževanja cest ter infrastrukture, izvajanja del na in ob cestah,...)

Nadzor se je izvajal na podlagi pobud upravljavcev, pobud krajevnih skupnosti, pobud vzdrževalcev, prijav občanov in lastne presoje. Pri svojem delu je inšpektorica sodelovala predvsem:
-          z upravljavci cest;
-          s Policijo;
-          s Sveti za preventivo in varnost v cestnem prometu;
-          z državnimi inšpekcijskimi službami;
-          z Direkcijo RS za ceste;
-          z zainteresiranimi krajevnimi ali vaškimi skupnostmi.

Na področju zapuščenih vozil je bilo izdanih 23 odredb za njihovo odstranitev. 20 znanim lastnikom, ki so odstranili zapuščena vozila, ter 3 ustreznim podjetjem, ki so odstranila vozil, katerih lastnika ni bilo mogoče ugotoviti.

Poleg nalog določenih z veljavnimi predpisi je inšpektorica poleg navedenega še: sodelovala v komisijah in delovnih skupinah s področja cest in prometa, sodelovala v delovnih skupinah za pripravo sprememb odlokov in novih odlokov, pripravljala odgovore in pojasnila s področja veljavne zakonodaje in problematike na cestah, javnih površinah, komunalnih odpadkov, ..., podajala predloge za izboljšanje prometne varnosti, pretočnosti prometa,..., sodelovala z republiškim inšpektoratom za okolje in prostor, sodelovala z tržnim inšpektorjem pri izvajanju nadzora nad pobiranjem turistične takse, skrbela za sprotno seznanjanje upravljavcev cest in izvajalcev rednega vzdrževanja z novostmi v zakonodaji.

Tabela 2: Prikaz zadev po posameznih občinah in področjih

OBČINA
JRM,VIDEZ
ZAP.VOZILA
ODPADKI
CESTE
TAKSA
VODE
SKUPAJ
DOBRNA
6
2
17
0
0
1
26
VITANJE
2
5
1
5
1
3
17
VOJNIK
9
11
19
7
0
5
51
ZREČE
5
5
2
7
19
0
38
SKUPAJ
22
23
39
19
20
9
132


V letu 2005 je bilo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku odstopljeno republiškim inšpektoratom skupaj 15 zadev, od tega: 6 RI za okolje in prostor, 1 Inšpektoratu za obrambo in zaščito, 1 tržnemu inšpektoratu, 6 kmetijskemu inšpektoratu in 1 RI za ceste.

Nadzor nad mirujočim prometom za obdobje 1.1. 2005 do 31.12. 2005

Občina Vojnik
EVIDENTIRANIH PREKRŠKOV                                                  55
USTNA OPOZORILA NA KRAJU SAMEM                                   30
PISNA OPOZORILA                                                                   5
IZDANI PLAČINI NALOGI (jan 06)                                                20

Občina Dobrna
EVIDENTIRANIH PREKRŠKOV                                                  62
USTNA OPOZORILA NA KRAJU SAMEM                                   21
IZDANI PLAČINI NALOGI                                                            31        
PLAČANI PLAČILNI NALOGI                                                      10
PREDLOG ZA IZTERJAVO                                                         13
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO/USTAVITEV POSTOPKA           8

Zaradi novega Zakona o prekrških se je povečal obseg dela na področju izdajanja plačilnih nalogov. Medobčinski inšpektorat je postal prekrškovni organ, kar pomeni, da ima poleg izdaje plačilnega naloga ali odločbe, dolžnost in pravico odločati tudi o podanih zahtevah za sodno varstvo.

Delež opravljenih ur po posameznih občinah ustanoviteljicah

MESEC/OBČINA
DOBRNA
VITANJE
VOJNIK
ZREČE
SOU
JANUAR
7,78
14,37
41,92
26,95
8,98
FEBRUAR
8,58
13,06
36,94
41,42

MAREC
12,27
13,6
32,53
41,6

APRIL
5,58
8,92
41,64
30,48
12,64
MAJ
12,03
15,79
48,13
24,06

JUNIJ
9,06
14,63
39,72
36,59

JULIJ
9,49
13,44
47,04
30,04

AVGUST
11,02
8,66
49,61
30,71

SEPTEMBER
8,63
18,15
35,12
33,33
4,76
OKTOBER
9,86
8,16
39,8
29,93
12,24
NOVEMBER
9,44
13,86
43,66
28,91
4,13
DECEMBER
13,43
9,55
31,34
34,33
11,34

117,17
152,19
487,45
388,35
54,09
POVPREČJE
9,76
12,68
40,62
32,36
4,51

3. ZAKLJUČEK

Na Medobčinski inšpektorat so se veliko obračali občani z najrazličnejšimi problemi, predvsem po telefonu in osebno, kakor tudi s pisnimi prijavami. Vedno smo jim prisluhnili in skušali njihov problem rešiti, tudi če se je problematika nanašala na področje, ki ga po veljavni zakonodaji ne pokrivamo. Trudili smo se podati vsaj osnovne informacije, odgovore, nasvete, usmeritve, . . . Velikokrat je bilo potrebno z njimi opraviti tudi daljše razgovore in to tudi več kot le enkrat. Kršitve, za katere Medobčinski inšpektorat ni pristojen, smo skušali kar v največji meri reševati v sodelovanju s Policijsko upravo in raznimi Državnimi inšpektorati. Po potrebi smo zadevo na  podlagi Zakona o upravnem poslovanju odstopili v pristojno reševanje. v tej smeri se je skozi vse leto izvajalo svetovanje in sodelovanje s strokovnimi službami občin ustanoviteljic.

Na vprašanja in kritike, ki so jih občani naslovili na nas ali preko lokalnih medijev smo sproti odgovarjali in tudi skušali poskrbeti za odpravo pomanjkljivosti na katere so nas opozorili. Ocenjujemo, da je bil odnos medijev do našega dela pozitiven.

Kolikor je bilo mogoče smo skušali pri svojem delu s pogosto prisotnostjo na terenu, opozarjanjem, svetovanjem, nasveti in sodelovanjem s pristojnimi službami delovati preventivno. V veliko primerov, se je tak način dela izkazal uspešen. Toda brez kaznovanja kršiteljev, predvsem na področju nadzora nad mirujočim prometom ni šlo, kar je seveda povzročilo kar nekaj negodovanja in hude krvi. A tudi to smo uspešno obvladali. 

Menimo, da je Medobčinski inšpektorat v letu 2005, kakor tudi v preteklih letih, svoje delo dobro opravil, kar potrjujejo tudi tendence in želje sosednjih občin k priključitvi.

Nataša Kos
komunalno – cestna inšpektorica
Zadnja posodobitev: 16.03.2006
Objavljeno: 16.03.2006
 
Naprej >


Anketa
Katere informacije pogrešate na spletni strani?
 
Popularno
Koledar dogodkov

DOBRODOŠLICA RAZNOLIKOSTI

ŠPORT IN REKREACIJA OBČINA VOJNIK


Geografski informacijski sistem Občine Vojnik

GOZDNA UČNA POT MODRIJANOV
 
 
 
     Izdelava Megasplet.net